สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Cinque Terre

เปิดรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

การรับสมัคร

 

คุณสมบัติของผู้สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 1. ทุนเรียนดี
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • สังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ และการฬสินธุ์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 (ม.5 เทอม 2) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 2. ทุนความสามารถพิเศษ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร้จการศึกษาแล้ว
  • สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 (ม.5 เทอม 2) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา หรือ ทางด้านดนตรี
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 3. รอบรับตรง
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือสำเร้จการศึกษาแล้ว
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 4. รอบทั่วไป
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

ปฏิทินการรับสมัคร
รายการ ทุนเรียนดี/ความสามารถพิเศษ รอบรับตรง รอบทั่วไป
สมัครด้วยตัวเอง 22 ก.ย. - 21 ต.ค. 59 - -
สมัครออนไลน์ - 23 ก.ย. - 31 ธ.ค. 59 10 ก.พ. - 17 เม.ย. 60
ประกาศผู้มีสิทธ์สอบ 27 ต.ค. 59 9 ม.ค. 60 21 เม.ย. 60
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 12 พ.ย. 59 14 ม.ค. 60 26 เม.ย. 60
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 พ.ย. 59 20 ม.ค. 60 9 พ.ค. 60
รายงานตัว 26-27 พ.ย. 59 28-29 ม.ค. 60 16-17 พ.ค. 60

โยคา เว ชายเต ภูริ (ปัญญาย่อมเกิดจากการฝึกฝน)


ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของสังคมทั้งระดับบุคคล องค์กรและประเทสชาติ ดังนั้นการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวทันและทัดเทียมนานาชาติ จึงมีความจำเป็นต้องผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ความสามารถ และเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

Get Started!

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สนใจใฝ่หาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

 

 

บุคลากร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


 

Cinque Terre

อาจารย์ประหยัด สุพะกำ

 • ประธานหลักสูตร
 • Email : 101-alaska@live.com
 • Website : http://alaska.reru.ac.th

 

 

Cinque Terre

อาจารย์จารุวรรณ แสงปลาด

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • Email :
 • Website:

 

 

Cinque Terre

อาจารย์กล้า ภูมิพยัคฆ์

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • Email :
 • Website :

 

 

Cinque Terre

อาจารย์วาทินี ดวงอ่อนนาม

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • Email : wahinee.d@gmail.com
 • Website : http://wathinee.reru.ac.th/

 

 

Cinque Terre

อาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • Email : prawit.coe@gmail.com
 • Website : http://prawitp.reru.ac.th/

 

 

Cinque Terre

อาจารย์ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย

 • อาจารย์ผู้สอน
 • Email :

 

 

 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมุ่ 12 ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
45120

043-556001

فروشگاه اینترنتی فروشگاه اینترنتی سیستم همکاری در فروش چت روم ماهواره آنلاین اندروید
Google