ข่าวกิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ปรับปรุงหลักสูตร 2561

รวมพลังจิตอาสาสู้ภัยน้ำท่วม

พิธีอัญเชิญตราพระราชสัญจกร

ทวนสอบฯสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ไหว้ครู

website สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

พุทธาภิเษก

ลอยกระทง

โรงทานโครงการกฐินสามัคคี

รับน้องและบายศรีสู่ขวัญ

ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร

http://cs.reru.ac.th/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สนใจใฝ่หาความรู้   มีคุณธรรม จริยธรรม และนำไปประยุกต์ใช้ ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
http://cs.reru.ac.th/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg
  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของสังคมทั้งระดับบุคคล องค์กรและประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวทันและทัดเทียมนานาประเทศ  จึงมีความจำเป็นต้องผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ ความสามารถ และเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

ผลงานวิชาการ

การรับรู้และความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปส่ดูิจิตอลทีวี หนองพอก

การเปลี่ยนผ่านการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล๊อก อําเภอโพธิ์ชัย

องค์ความรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์

Programming

Programming

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Multimedia & Game

Multimedia & Game

มัลติมีเดียร์ และการออกแบบเกม

Web Development

Web Development

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Network

Network

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Database & System

Database & System

วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

บุคลากร

ประวิทย์ พิมพิศาล

ประธานหลักสูตร

prawitp.reru.ac.th

prawit.coe@gmail.com

ประหยัด สุพะกำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 alaska.reru.ac.th
 alaska@live.com

วาทินี ดวงอ่อนนาม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 wathinee.reru.ac.th
 wahinee.d@gmail.com

จารุวรรณ แสงปลาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

กล้า ภูมิพยัคฆ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย
อาจารย์ประจำ

ติดต่อ/ร้องเรียน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120