QRCode Asset

ผู้แต่ง : ประวิทย์ พิมพิศาล

การเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 กรุงเทพฯ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ