Ionic Framework Workshop

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 สาขาวิชาวิทยากาารคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ คุณชัชวาลย์ ทอดทอง และทีมงานผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญในด้าน ionic framework จาก บริษัท วโรบล ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย ionic Framework