IOT with ESP8266

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน IOT ด้วย ESP8266 ณ ห้อง 3203 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์