สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

ติดต่อ