Ionic Framework Workshop

สาขาวิชาวิทยากาารคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ คุณชัชวาลย์ ทอดทอง และทีมงานผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญในด้าน ionic framework จาก บริษัท วโรบล ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย ionic Framework