IOT with ESP8266

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน IOT ด้วย ESP8266 ณ ห้อง 3203 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์