IOT with ESP8266

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน IOT ด้วย ESP8266 ณ ห้อง 3203 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

Cabling Contest 2018

นายเวชชยันต์ หอมไกล และ นายอภิสิทธิ์ นาถาบำรุง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ รอบชิงชนะเลิศ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Ionic Framework Workshop

สาขาวิชาวิทยากาารคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ คุณชัชวาลย์ ทอดทอง และทีมงานผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญในด้าน ionic framework จาก บริษัท วโรบล ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย ionic Framework

Git for Beginners

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Git for Beginners ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏณ้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Git for Beginners คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 โดยมี Mr. Remy Fontayne วิศวกรคอมพิวเตอร์ จากบริษัท Viveris ประเทศฝรั่งเศส เป็นวิทยากรในครั้งนี้